Kit Cat Purr Puree Chicken & Smoked Fish – Súp thuởng Gà & Cá Hun Khói

39,000 

  • Omega 3 & 6
  • Taurine thêm
  • Không mỡ & thịt
  • Grain Free