Chúng tôi được thành lập dựa trên tinh thần ” Tất cả vì hạnh phúc tương lai của động vật “