Cây lăn lông chuyên dụng tái sử dụng

88,000 

Cây lăn lông chuyên dụng

Có thể tái sử dụng nhiều lần sau khi rửa với nước